Lgbtq

lgbtq คือ หรือเรียกอีกอย่างว่า เพศที่สาม (Third gender) เป็นแนวคิดที่ซึ่งปัจเจกถูกจัดหมวดหมู่ให้ไม่เป็นทั้งชายและหญิง ทั้งโดยสังคมหรือโดยตนเอง เพศทางเลือก ยังเป็นหมวดหมู่ทางสังคมที่ปรากฏในสังคมที่ยอมรับเพศมากกว่าสองเพศ คำว่า “ที่สาม” มักเป็นที่เข้าใจว่าหมายถึง “อื่น ๆ” กระนั้นนักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาบางส่วนเคยบรรยายถึงเพศที่สี่ และห้า ที่ไม่ตรงตาม เพศสภาพ จะถูกจัดอยู่ในเพศอื่น

ในสังคมไทย เพศที่สามมักหมายถึงกลุ่มคนที่มี ความหลากหลายทางเพศ หรือ lgbtq ซึ่งได้แก่

lgbtq

เลสเบี้ยน (Lesbian) หมายถึง ผู้หญิงที่รักผู้หญิง

เกย์ (Gay) หมายถึง ผู้ชายที่รักผู้ชาย

ไบเซ็กชวล (Bisexual) หมายถึง คนที่รักได้ทั้งชายและหญิง

ทรานส์เจนเดอร์ (Transgender) หมายถึง คนที่อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศต่างไปจากความคาดหวังของคนทั่วไปต่อเพศโดยกำเนิด

อินเตอร์เซ็กซ์ (Intersex) หมายถึง คนที่มีลักษณะทางเพศที่ไม่ตรงกับนิยามของชายหรือหญิง

เควียร์ (Queer) หมายถึง คนที่นิยามตัวเองว่าอยู่นอกกรอบของเพศชายหรือหญิง

เพศที่สามในสังคมไทย

lgbtq

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบชายเป็นใหญ่ เพศชายจึงมักถูกมองว่าเป็นเพศที่มีสถานะสูงกว่าเพศหญิง เพศที่สาม โดยเฉพาะ กระเทย มักจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนนอกหรือคนแปลกแยกจากสังคม และต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการกดขี่จากสังคมในหลายรูปแบบ เช่น การถูกล้อเลียน ถูกรังแก ถูกทำร้ายร่างกาย หรือถูกกีดกันจากโอกาสต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สังคมไทยมีแนวโน้มที่จะเปิดกว้างต่อความหลากหลายใน รสนิยมทางเพศ มากขึ้น มีการรณรงค์ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และมีการออกกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองสิทธิของเพศที่สามมากขึ้น เช่น พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. 2564 ที่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้

สิทธิของเพศที่สาม

สิทธิของเพศที่สามเป็นสิทธิที่ควรได้รับอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สิทธิเหล่านี้ได้แก่

  • สิทธิในชีวิตและร่างกาย
  • สิทธิในการแสดงออก
  • สิทธิในการประกอบอาชีพ
  • สิทธิในการได้รับการศึกษา
  • สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะ
  • สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
lgbtq+

การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับบุคคลทุกเพศในสังคม สามารถทำได้ดังนี้

สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ

ส่งเสริมการแสดงออกทางเพศอย่างเท่าเทียม

ปฏิเสธการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อเพศที่สาม

สนับสนุนกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองสิทธิของเพศที่สาม

เพศที่สามเป็นกลุ่มคนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม พวกเขามีสิทธิและศักดิ์ศรีที่ควรได้รับการเคารพและคุ้มครอง สังคมควรเปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายทางเพศ เพื่อสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมให้กับทุกคน

lgbtq+

สรุป

เพศวิถี เป็นแนวคิดที่กว้างและครอบคลุมกลุ่มคนที่ ความหลากหลาย เพศที่สามในสังคมไทยมักหมายถึงกลุ่มคนที่มี ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการกดขี่จากสังคม อย่างไรก็ตาม สังคมไทยมีแนวโน้มที่จะเปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศมากขึ้น และมีการออกกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองสิทธิของเพศที่สามมากขึ้น

การส่งเสริม ความเท่าเทียมทางเพศ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับบุคคลทุกเพศในสังคม สามารถทำได้ดังนี้ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ส่งเสริมการแสดงออกทางเพศอย่างเท่าเทียม ปฏิเสธการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อเพศที่สาม และสนับสนุนกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองสิทธิของเพศที่สาม

แหล่งข้อมูลอื่น : https://th.wikipedia.org/wiki/กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ