โฮโมเซเปียนส์ มนุษย์ปัจจุบัน

โฮโมเซเปียนส์ (Homo sapiens) เป็นสายพันธุ์ของมนุษย์ที่ปัจจุบันพบในทุกพื้นที่ของโลก ทั้งในทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย เป็นสายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวทางวัฒนธรรมได้ดีที่สุด และได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมต่างๆ มากที่สุดด้วย

สายพันธุ์มนุษย์

ลักษณะทางกายวิภาคของ โฮโมเซเปียนส์ ที่แตกต่างจากโฮโมสายพันธุ์อื่นคือ กะโหลกกลมสูง ท้ายทอยกลมมน หน้าผากชัน หรือเกือบเป็นแนวดิ่งถ้ามองจากด้านข้าง ส่วนกลางของใบหน้าลงมาไม่ยื่นออกมามากเหมือนโฮมินิดส์สายพันธุ์อื่นๆ และมีคาง ซึ่งโฮมินิดส์สายพันธุ์อื่นๆ ไม่มี

โฮโมเซเปียนส์

มนุษย์มาจากไหน

โฮโมเซเปียน เชื่อว่ามีวิวัฒนาการมาจากโฮโมเออร์แกสเตร์ (Homo habilis) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณ 2.5 ล้านปีก่อน โฮโมเออร์แกสเตร์มีสมองขนาดใหญ่กว่าโฮมินิดส์สายพันธุ์อื่นๆ ที่เคยพบมา สามารถสร้างเครื่องมือหินแบบง่ายๆ และใช้ไฟได้แล้ว

โฮโมเซเปียนส์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 200,000 ปีก่อน เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา และเริ่มอพยพไปยังทวีปอื่นๆ ของโลกเมื่อประมาณ 100,000 ปีก่อน

โฮโมเซเปียนส์

วัฒนธรรม

โฮโมเซเปียนส์เป็นมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย รู้จักใช้ภาษา ประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ มากมาย รู้จักการล่าสัตว์ การหาอาหาร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การเขียน และศิลปะ

การสูญพันธุ์ของมนุษย์สายพันธุ์อื่น

โฮโมเซเปียนส์เป็นสายพันธุ์ของมนุษย์เพียงสายพันธุ์เดียวที่หลงเหลืออยู่บนโลกในปัจจุบัน เชื่อกันว่ามนุษย์สายพันธุ์อื่นๆ เช่น โฮโมนีแอนเดอร์ธาล (Homo neanderthalensis) และโฮโมอีเรคตัส (Homo erectus) ได้สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 40,000 ปีก่อน

โฮโมเซเปียน

กำเนิดมนุษย์

อนาคตของโฮโมเซเปียนส์ยังเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การรุกล้ำของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม และการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ อย่างไรก็ตาม โฮโมเซเปียนส์เป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัวเก่ง จึงเป็นไปได้ว่าโฮโมเซเปียนส์จะสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในอนาคต

เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับมนุษย์ : https://bedenhuman.com/
แหล่งข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/มนุษย์