สังคมมนุษย์

สังคมมนุษย์ คือ กลุ่มคนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีกฎเกณฑ์และวัฒนธรรมร่วมกัน สังคมมนุษย์เกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็น สัตว์สังคม ที่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อดำรงชีวิตและสืบเผ่าพันธุ์

องค์ประกอบทางสังคม

สมาชิก คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น

สังคมมนุษย์

สมาชิก คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น

ความสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้คนและสังคม มีทั้งความสัมพันธ์ทางสังคม ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางการเมือง สังคมคืออะไร

กฎเกณฑ์ คือ ระเบียบข้อบังคับที่สมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของสังคม

วัฒนธรรม คือ ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ประเพณี พิธีกรรม และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สมาชิกในสังคมยึดถือร่วมกัน

ประเภทของสังคมมนุษย์ แบ่งตามลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม ได้เป็น 2 ประเภท คือ

สังคมมนุษย์

สังคมแบบดั้งเดิม เป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมอย่างใกล้ชิด มีการแบ่งงานกันทำตามเพศและวัย ยึดถือจารีตประเพณีและความเชื่อแบบดั้งเดิม

สังคมแบบสมัยใหม่ เป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมแบบหลวมๆ มีการแบ่งงานกันทำตามความสามารถและทักษะ ยึดถือเหตุผลและวิทยาศาสตร์เป็นหลัก มนุษย์เป็นสัตว์สังคม

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ สังคมมนุษย์ มีหลายปัจจัย เช่น

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตและการทำงาน

การเปลี่ยนแปลงทางประชากร อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เช่น การเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมบริโภค ล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง นโยบายของรัฐ ล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ปัญหาสังคม หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิกในสังคม เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ล้วนเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคม

มนุษย์ กับ สังคม

แนวทางแก้ปัญหาสังคม มีหลายแนวทาง เช่น

การแก้ไขที่ต้นเหตุ มุ่งแก้ไขปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ปัญหาความยากจน แก้ที่ระบบเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนรวย

การแก้ไขที่ปลายเหตุ มุ่งบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสังคม เช่น ปัญหาความยากจน ช่วยเหลือคนจนให้เข้าถึงทรัพยากรและโอกาส

การแก้ไขที่ผสมผสาน ผสมผสานแนวทางทั้งแก้ไขที่ต้นเหตุและปลายเหตุ

สังคมมนุษย์เป็นระบบที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การศึกษาเกี่ยวกับสังคมมนุษย์จึงมีความสำคัญ เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และสามารถพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างของสังคมมนุษย์

  • สังคมไทย เป็นสังคมแบบสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมแบบหลวมๆ ยึดถือเหตุผลและวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
  • สังคมจีน เป็นสังคมแบบดั้งเดิม มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมอย่างใกล้ชิด ยึดถือจารีตประเพณีและความเชื่อแบบดั้งเดิม
  • สังคมสหรัฐอเมริกา เป็นสังคมแบบสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมแบบหลวมๆ ยึดถือเหตุผลและวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
  • สังคมญี่ปุ่น เป็นสังคมแบบสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมแบบหลวมๆ ยึดถือจารีตประเพณีและความเชื่อแบบดั้งเดิม
  • สังคมสหภาพยุโรป เป็นสังคมแบบสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมแบบหลวมๆ ยึดถือเหตุผลและวิทยาศาสตร์เป็นหลัก

การวิวัฒนาการของมนุษย์อดีตถึงปัจจุบัน : วิวัฒนาการของมนุษย์
สังคมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอ : https://th.wikipedia.org/wiki/สังคม