ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular system) เป็นระบบที่ทำหน้าที่ลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ประกอบด้วย หัวใจ และ หลอดเลือด หลายชนิด หัวใจมนุษย์ ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปตามหลอดเลือด และหลอดเลือดทำหน้าที่นำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

หัวใจ

หัวใจเป็นอวัยวะรูปทรงพีระมิด ตั้งอยู่ในช่องอกระหว่างปอดทั้งสองข้าง มีขนาดโดยประมานเท่ากำมือ หัวใจ 4 ห้อง ประกอบด้วย ห้องบนซ้าย ห้องบนขวา ห้องล่างซ้าย และห้องล่างขวา ห้องบนซ้ายและห้องบนขวาทำหน้าที่รับเลือดจากปอด ส่วนห้องล่างซ้ายและห้องล่างขวาทำหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึง สมอง

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ระบบไหลเวียนโลหิต

หลอดเลือดแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบหลอดเลือดแดง (arterial system) และระบบหลอดเลือดดำ (venous system)

  • หลอดเลือดแดง ทำหน้าที่นำเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หลอดเลือดแดงมีผนังหนาและแข็งแรง เพื่อทนต่อแรงดันเลือดที่สูง
  • หลอดเลือดดำ ทำหน้าที่นำเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่หัวใจ หลอดเลือดดำมีผนังบางกว่าหลอดเลือดแดง

ระบบหัวใจและหลอดเลือด มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก หากระบบ การหมุนเวียนเลือด ทำงานผิดปกติ จะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนและสารอาหาร อาจนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดต่าง ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน เป็นต้น

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

การดูแลสุขภาพระบบหัวใจและหลอดเลือด

สามารถดูแลสุขภาพระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ดังนี้

  1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีน้ำตาลสูง และอาหารที่มีโซเดียมสูง
  2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที
  3. ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินเกณฑ์
  4. ไม่สูบบุหรี่
  5. ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะ
  6. ตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

การดูแลสุขภาพระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด และช่วยให้มีสุขภาพหัวใจที่ดี

อ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99