ระบบประสาท

ระบบประสาท (Nervous system) เป็นระบบอวัยวะที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ ร่างกาย ทั้งหมด ระบบประสาทประกอบด้วย เซลล์ประสาท (Neuron) เซลล์ประสาทเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่รับสัญญาณและส่งสัญญาณไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ระบบประสาทแบ่งออกเป็น 2 ระบบย่อย คือ ระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system) และ ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral nervous system)

ระบบประสาท

ระบบประสาทส่วนกลาง

ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วย สมอง (Brain) และ ไขสันหลัง (Spinal cord) สมองเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายทั้งหมด เช่น การเคลื่อนไหว การคิด การรับรู้ การจำ อารมณ์ การเรียนรู้ และพฤติกรรม

ไขสันหลังเป็นเส้นประสาทที่ยาวและบาง ทอดตัวจากสมองลงไปตลอดแนวกระดูกสันหลัง ไขสันหลังทำหน้าที่เชื่อมต่อสมองกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น แขน ขา ลำตัว และส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย

ระบบประสาท

ระบบประสาทส่วนปลาย

ระบบประสาทส่วนปลาย ประกอบด้วย เส้นประสาทสมอง (Cranial nerves) และ เส้นประสาทไขสันหลัง (Spinal nerves) เส้นประสาทสมองมีทั้งหมด 12 คู่ ทำหน้าที่รับสัญญาณและส่งสัญญาณไปยังอวัยวะต่างๆ ใน ศีรษะ และ คอ เช่น ตา หู จมูก ปาก ใบหน้า และ สมอง

เส้นประสาทไขสันหลังมีทั้งหมด 31 คู่ ทำหน้าที่รับสัญญาณและส่งสัญญาณไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น แขน ขา ลำตัว และส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย

การทำงานของระบบประสาท

ระบบประสาท ทำงานโดยส่งสัญญาณไฟฟ้าระหว่าง เซลล์ประสาท เซลล์ประสาทสามารถส่งสัญญาณไฟฟ้าได้ไกลถึง 1,000 กิโลเมตร

สัญญาณไฟฟ้าจากเซลล์ประสาทถูกส่งผ่านเส้นใยประสาท (Axon) เส้นใยประสาท สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เส้นใยประสาทมี ไมอีลิน (Myelinated nerve fiber) และเส้นใยประสาทไม่มีไมอีลิน (Non-myelinated nerve fiber)

เส้นใยประสาทมีไมอีลินเป็นเส้นใยประสาทที่มีเยื่อหุ้มไขมันห่อหุ้ม เยื่อหุ้มไขมันช่วยให้สัญญาณไฟฟ้าเดินทางได้เร็วขึ้น

เส้นใยประสาทไม่มีไมอีลินเป็นเส้นใยประสาทที่ไม่มีเยื่อหุ้มไขมันห่อหุ้ม เส้นใยประสาทไม่มีไมอีลินส่งสัญญาณไฟฟ้าได้ช้ากว่าเส้นใยประสาทมีไมอีลิน

ระบบประสาทมีความสำคัญอย่างไร

ระบบประสาทมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมาก ช่วยให้ร่างกายสามารถควบคุมการทำงานของร่างกายทั้งหมด เช่น การเคลื่อนไหว การคิด การรับรู้ การจำ อารมณ์ การเรียนรู้ และพฤติกรรม

หากระบบประสาททำงานผิดปกติ อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น อ่อนแรง ชา อัมพาต ชัก ซึม มึนงง เสียความจำ และอาจเสียชีวิตได้

เซลล์ประสาท

สัญญาณไฟฟ้าในระบบประสาท

สัญญาณไฟฟ้าในระบบประสาทถูกสร้างขึ้นโดยเซลล์ประสาท เมื่อเซลล์ประสาทได้รับสิ่งเร้า เช่น แสง เสียง สัมผัส อุณหภูมิ หรือ กลิ่น เซลล์ประสาทจะสร้างสัญญาณไฟฟ้าขึ้น

สัญญาณไฟฟ้าจะเดินทางผ่านเส้นใยประสาทไปยังเซลล์ประสาทอื่นๆ เซลล์ประสาทอื่นๆ จะรับสัญญาณไฟฟ้าและส่งต่อไปยังเซลล์ประสาทอื่นๆ ต่อไป

สัญญาณไฟฟ้าจะเดินทางผ่านระบบประสาทไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้

การดูแลสุขภาพระบบประสาท

  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี และโปรตีนจากพืชและสัตว์
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติด
  • ควบคุมความเครียด
  • การดูแลสุขภาพระบบประสาทอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97